راه کار برای عدم تمرکز در هنگام درس خواندن

چهار روش آسان برای درمان عدم تمرکز در درس خواندن 

 چهار راهکار که براحتی عدم تمرکز در درس خواندن را درمان می کند:

به محض پایان یافتن یک مبحث سراغ مبحث بعد نرویم ، مبحث خوانده شده را یکبار باری خودم

ان و یا دوستمان توضیح دهیم

 اگر در زمان معین شده نتوانستیم مبحت را تمام کنیم، مبحث را به اتمام رسانده و جمع بندی مطلب را برای زمان شب بگذاریم.

در صورت خسته بودن ، ممکن است حواسمان پرت شود ، در این صورت برای مدتی مکان مطالعه را ترک میکنیم .

متعهد باشم !!! هنگامی که درس خواندن را استارت زده ایم طبق برنامه معقولانه ای که از قبل مشخص کرده ایم پیش برویم