علت خشم کودکان

یکی از ابزار های ویژه کودکان برای جلب توجه و رسیدن به خواست هایشان،استفاده از خشم است که البته در دوران بزرگسالی میتواند  بصورت های متفاوتی نمایان گردد

چه رفتار هایی خشم را در به وجود آمدن خشم در یک کودک موثر باشد؟

مقایسه کودک با دیگران و کم ارزش کردن کودک

صبور نبودن مادر در برابر کندی رفتار کودکش

به اجبار به رختخواب فرستادن کودک

اجبار کودک به خوردن غذا هنگامی که مشغول بازی کردن میباشد

بی علاقه بودن در شریک شدن چیزی با دیگران

پایین آمدن انرژی کودک در اثر بیماری کم خوابی یا گرسنگی

عدم تفاهم با هم بازی ها

تمسخر احساسات کودک از طرف دیگران به خصوص بزرگسالان

عدم توانایی در بیان خواسته ها

تلاش در جهت جلب توجه

آرزوی داشتن چیزی که متعلق به دیگران میباشد