وسواس فکری-عملی، افکار ،امیال ، تصاویر یا انگیزه هایی مداوم و عود کننده هستند است که بارها و بارها اتفاق می افتد و خارج از کنترل فرد احساس می شود. افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی نمی خواهند این افکار را داشته باشند و آنها را نگران کننده می دانند. وسواس های عملی  هم رفتار ها و یا اعمال ذهنی مکرری هستند که فرد احساس می کند در پاسخ به وسواس فکری باید با قاطعیت اجرا شوند . در بیشتر موارد ، افراد مبتلا به وسواس فکری-عملی متوجه می شوند که این افکار منطقی نیستند. وسواس به طور معمول با احساسات شدید و ناراحت کننده ای مانند ترس ، انزجار ، شک یا احساس اینکه کارها باید به روشی انجام شود که “درست” باشد رخ می دهد در این مورد فرد در صدد هست که این موارد را متوقف نموده و یا انها را به حداقل برساند. وسواس زمان زیادی فرد را درگیر خود می کند(حداقل یک ساعت در روز) و مانع فعالیت های مهمی می شود که فرد برای آن ارزش قائل است و از این رو ممکن است تمام زندگی فرد دارای وسواس درگیر این رفتار های ناخواسته قرار گیرد.در ابعاد وسواس فکری عملی اشتراکاتی وجود دارد ازجمله ابعاد نظافت (وسواس فکری نسبت به الودگی و..)تقارن (وسواس های فکری تقارن و وسواس های عملی تکرار کردن ،منظم کردن  و شمردن)افکار ممنوع یا تابو ها(وسواس های فکی پرخاشگری ،جنسی ،مذهبی و…)صدمه(مثل ترس از صدمه زدن به خود ویا دیگران).