برای رشد توانمندی ها و مهارت های شناختی از قبیل توانایی حل مساله، دستور پدیر بودن ، درک کردن ، تفکر انتزاعی و همچنین اصلاح اختلال های رفتاری در کودکان و گسترش دادن این مهارت ها به به محیط بیرونی از کار درمانی ذهنی استفاده میکنیم

رشد و پیشرفت در مهارت های کودکان بالابردن کیفیت زندگی هم برای حضور در جامعه و هم توانایی کودکان عزیز ، هدف کار درمانی ذهنی است مراجعه کنندگان به کلینیک دکتر قدمگاهی عزیزانی هستند که بیشتر از خدمات کلینیک برای تاخیر رسد ذهنی ، اوتیسم ، مشکلات رفتاری و ... استفاده میکنند 

در مرکز توانبخشی دکتر قدمگاهی بعد از انجام مراحل ارزیابی و تعیین هدف درمانی برای هر کودک به صورت اختصاصی ، خدمات زیر بهصورت گروهی با فردی انجام میشود : 

تقویت مهارتهای حرکتی (دویدن، پریدن از موانع، رد شدن و ...)

تقویت هماهنگی حرکتی وعملکرد دستها(قیچی کردن، نوشتن، کاربرد ابزارها و...)

آموزش مفاهیم اولیه جهت بهبود ارتباط و حضور اجتماعی (شناخت رنگها، اعضای بدن، ارتباط فردی و ....)

تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی (کاربرد قلم، نقاشی، نوشتن و ...)

تقویت مهارتهای روزمره زندگی (استقلال در دستشویی رفتن، غذا خوردن، لباس پوشیدن و ....)

تقویت و تسهیل مهارتهای رفتاری و سازگاری (آموزش رفتار اجتماعی، اصلاح رفتار، یکپارچگی حسی و ...).

تسهیل ارتباط موثر با محیط (تحمل کلاس، ارتباط با همسالان، رفع رفتارهای کلیشه ای و خودآزاری و ....)

اصلاح ضایعات حرکتی (بهبود تغییر شکلهای اندام، توصیه وسایل کمکی مثل صندلی مخصوص، اسپیلنت، واکر و ...)